شنبه, 16 آذر 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید مناقصه 248-98- خرید اقلام وتجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر و ... مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:65

تجدید مناقصه 98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:110

مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/17

بازدید:69

مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/07/15 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:142

تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) حراج تدارکات 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:49

تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) حراج تدارکات 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:65

فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) حراج تدارکات 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:58

مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/06/16 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:88

98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:84

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:140

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:402

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:125

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:112

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:198

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:127

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:228

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:249

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:203

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:208

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:259

1 2 صفحه: