دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397


تماس با ما

آدرس : رشت – بلوار امام خمینی - شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 صندوق پستی : 1153-41345
 کد پستی : 4188866789
 تلفن : 9-33669021-013
 دورنگار : 33667261-33667083-013
صندوق صوتی ثبت شکایات : 332119401-013

پست الکترونیکی : info(at)glrw.ir

آدرس پورتال:    www.glrw.ir

ساعات کارستاد (غیر از روزهای تعطیل):

       شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:15  تا  15:15  

ساعت کار امورات (غیر از روزهای تعطیل):

      شنبه تا چهارشنبه ساعت  7:15  تا   14:15

      و روز پنجشنبه ساعت  7:15  تا  13:15

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :8
بیشترین بازدید همزمان:79
بازدید امروز :1242
بازدید دیروز :2329
کل بازدید :1155883
میانگین بازدید :966
آخرین به روزرسانی:1397/02/02 08:24:42

شرح وﻇﺎﯾﻒ


- ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﻨﺎﺳـﯽ  ، ﺗﻌﺮﯾـﻒ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی رﻓـﻊ ﯾـﺎ کاﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃه

- ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم  آﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﻻزم  ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐـﻼس، ﺳـﻤﯿﻨﺎر، ﮐﺎرﮔـاه آموزشی و...

- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

- پیگیری اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺻﻔﺤﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺷـﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ

-  ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ واﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ

- ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی ﻣﺤﺘﻤـﻞ وﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻻزم

- اﯾﺠﺎد وراﻫﺒﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر

- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ

- ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ:

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﻞ، ﻣﺨﺎﻃﺮات درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺮق، آب و ﻓﺎﺿﻼب


    بازدید:1199

    تاریخ ثبت: 1395/11/03
    آخرین به روزرسانی: 1395/11/18

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا