سه‌شنبه, 19 فروردین 1399

 

عملکرد سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در بخش های مختلف

 

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری

سال 1397

عملکرد دفتر نظارت بر بهره برداری و نگهداری ازشبکه های آبیاری (6ماهه )

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری

سال 1396

عملکرد طرح تعادل بخشی

عملکرد مهندسی رودخانه و سواحل

عملکرد محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب

 عملکرد تعمیر و نگهداری گروه سدهای انحرافی

گزارش عملکرد سد شهربیجار

عملکرد دفتر نظارت بر شبکه های آبیاری و زهکشی

 

عملکرد 9 ماهه شرکت

سال 96

آب زیرزمینی

آب سطحی

شرب شهری و روستایی

دفتر محیط زیست

 

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری

       سال 1395

 

 

عملکرد دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

عملکرد عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب

عملکرد دفتر مهتدسی رودخانه و سواحل

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری

                          سال 1394

 

عملکرد دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها و نیروگاه های برق آبی

عملکرد امور مشترکین و درآمد و نظارت بر شبکه های آبیاری و زهکشی

 عملکرد دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

عملکرد دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

عملکرد طرح احیاء و تعادل بخشی

عملکرد دفتر مهندسی رودخانه و سواحل(9ماهه اول سال94)

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری

                           سال 1393

عملکرد دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

عملکرد دفتر مهندسی رودخانه و سواحل

عملکرد دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

عملکرد دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها و نیروگاههای برقآبی

عملکرد امور مشترکین و درآمد و نظارت بر شبکه های آبیاری و زهکشی

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری - شش ماهه اول سال 1393

دریافت فایل

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری  - سال 1392

دریافت فایل

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری (امور سدهای گیلان) - سال 1392

 دریافت فایل

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری - سال 1391

دریافت فایل

 


    بازدید:6153

    تاریخ ثبت: 1393/12/18
    آخرین به روزرسانی: 1397/11/17