شنبه, 16 آذر 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح(18051450104) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب(18051450103) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان(18051450102) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی(18051450101) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی(18051450100) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تغییر میزان بهره برداری چاه امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
حفر چاه جدید و تامین آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
لایروبی امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
کف شکنی امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه به جای چاه (جابجایی) امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید اعتبار مجوز حفر امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر یا اصلاح نام امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نوع مصرف امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر روش حفاری امورات اب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ترخیص دستگاه حفاری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پمپاژ ثانویه امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: