چهارشنبه, 2 بهمن 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه شرکت مدیریت منابع آب ایران حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه صلاحیت حفاری چاه شرکت مدیریت منابع آب ایران حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور کارت تردد دستگاه حفاری امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
راهنمای ثبت و یا پیگیری درخواست از طریق سامانه ساماب برای متقاضیان آب زیرزمینی (چاه) امورات آب الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح(18051450104) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب(18051450103) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان(18051450102) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی(18051450101) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی(18051450100) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تغییر میزان بهره برداری چاه امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
حفر چاه جدید و تامین آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
لایروبی امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
کف شکنی امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه به جای چاه (جابجایی) امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
1 2 صفحه: